สถานบริการ/สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการนวดไทย ประจำปีงบประมาณ 2557


 

           028ระดับดีเยี่ยม

 arrow47ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ click0

 arrow47ภาคเหนือ click0

 arrow47ภาคใต้ click0

 arrow47ภาคตะวันออก click0

 

           028ระดับมาตรฐาน

 arrow47ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ click0

 arrow47ภาคเหนือ click0

 arrow47ภาคใต้ click0

 arrow47ภาคตะวันออก click0

Pin It
facebook