ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 pr0348-06102557

         วันนี้(6 ตค 57) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรมอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องข้าราชการและบุคลากรดังนี้ 1.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่คุณรัชนี ราษฎร์จำเริญสุข หัวหน้ากลุ่มงานการนวดไทย 2.รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่คุณศิริเพ็ญ จิตสัจจะพงษ์ (หัวหน้างานบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย)และ นายองอาจ สินไพบูลย์ (กลุ่มงานนวด) 3.รางวัลคนดีศรีกรม กลุ่มข้าราชการได้แก่นายกฤตธัช โชติชนะเดชา ผอ.สำนักคุ้มครองฯ 4.รางวัลคนดีศรีกรม ประเภทกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมา ได้แก่ นางสาวจันทร์ธิมา อรุณธัญญาวิรัช(สำนักงานบริหารกองทุนฯ) 5.รางวัลชมเชยคนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่คุณลักขณา อังอธิภัทร (สถาบันการแพทย์ไทยจีน) คุณ ศศรัตน์ ฤิทธิ์สมจิตร์(สำนักบริหาร) 6.รางวัลชมเชยคนดีศรีกรม ได้แก่คุณสุดารัตน์ จันทร์ยืนยง(สำนักบริหาร) คุณภราดร สามสูงเนิน (การแพทย์พื้นบ้านไทย)

Pin It
facebook