ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย


 pr0344-01102557

          วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านการแพทย์ดั้งเดิมเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

Pin It
facebook