วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรกรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr127-27052564