พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง กับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


 pr0343-25092557

          เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ พระกิตติสารมุนี เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง กับ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร ระหว่างวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง กับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

          ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร และพืชสมุนไพร เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมสมุนไพร ส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการ ของตลาด รวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเปล่าและอาคารของวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในการ แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชำสมุนไพรจำนวน ๔ ไร่ เพาะขยายพันธุ์ ต้นกล้าสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในแต่ละท้องถิ่น และขยายพันธุ์กล้าสมุนไพร เพื่อรองรับการใช้สมุนไพรในการรักษา ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ให้เป็นอาคารแปรรูปวัตถุดิบ จำนวน ๒ อาคาร เพื่อการบริหารจัดการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่ปลูกได้ รวมทั้งวัตถุดิบสมุนไพรที่มาจากแหล่งอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การสร้างอาชีพด้านเกษตรสมุนไพร และพันธุ์พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติจากสวนสมุนไพรหายากเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนต่อไป

Pin It
facebook