แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย ปี 2559 (ส่ง วช.)


 

 

เอกสารแนบ

arrow471.คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย  click0

arrow472.แบบแผนงานวิจัย click0

arrow473.คำชี้แจงโครงการวิจัย click0

arrow474.แบบโครงการวิจัย click0

arrow475.แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย click0

arrow476.แบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย click0

arrow477.ภาคผนวก click0

Pin It
facebook