ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย


 pr0332-25082557

          วันที่ 23 สิงหาคม 2557 นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพสู่เด็กและเยาวชนด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนางอิศยาภรณ์ ใจดี ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีการบรรยายเรื่อง เภสัชกรรมไทย สมุนไพใบยา นวดไทย มรดกไทย กับโรคพื้นฐาน โดย ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และการบรรยายเรื่อง ผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา โดย นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเข้าฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

Pin It
facebook