Page 32 - คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง(Palliative Care) แบบบูรณาการ
P. 32

แนวคิด หลักการ องค์ความรู้พื้นฐาน 31                 4. ใส่น�้าให้ท่วมตัวยาใหม่อีกครั้ง ต้มให้เดือดนาน 15 นาที แล้วรินน�้ายาเก็บไว้รวมกับของเก่า
                 (ครั้งที่ 3) ส่วนกากยาที่เหลือให้น�าไปเทที่ต้นไม้โพธิ์
      วิธีรับประทาน     รับประทานตามก�าลัง ให้รับประทานยาแต่พอก�าลังของผู้ป่วยหรือให้รับประทานแต่น้อยก่อน
                 เมื่อรู้ฤทธิ์แลก�าลังยาแล้วจึงปรับเพิ่มหรือลดการรับประทานยา โดยปกติรับประทานครั้งละ

                 200 มล. (1 ถ้วยกาแฟมีหู) ก่อนอาหาร 3 เวลา (อุ่นยาอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งไว้รับประทาน
                 เรื่อยๆ) และให้สวดพระคาถาสักกัตวาฯ 3 จบก่อนรับประทานยาทุกครั้ง เมื่อหมดน�้ายา
                 ก็ให้ท�าใหม่ไม่เกิน 5 หม้อ (หากว่ามะเร็งลุกลามไปมาก ให้รับประทานยาเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละมื้อ
                 และอาจจะต้องรับประทานเพิ่มอีกหลายหม้อ)


           2) ต�ารับยาสมานฉันท์
      ส่วนประกอบตัวยา  ก�าลังเสือโคร่ง ม้ากระทืบโรง ช้างน้าว กระจ้อนเน่า ตะไคร้ต้น ขันทองพยาบาท
                 ย่านางแดง ฝางแดง ฟ้าทะลายโจร แฮ่ม เสมอภาค
      วิธีท�า        ต้มให้เดือดนาน 15 นาที รินเอาน�้าดื่ม

      วิธีรับประทาน     ครั้งละ 1 แก้วกาแฟ (200 มล.) ก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง
      สรรพคุณ        ลดการอักเสบแบบเรื้อรัง มีฤทธิ์ต่อมะเร็งตับและท่อน�้าดี ต้านอนุมูลอิสระ


          2. ต�ารับยารักษาอาการไม่สุขสบาย (โรคแทรก โรคตาม อาการแทรกซ้อนที่รบกวนผู้ป่วย)
         (1) ต�ารับยารักษาอาการไข้ ยาแก้ไข้มีหลายต�ารับเพื่อน�าไปใช้ให้ตรงกับสาเหตุที่ท�าให้เกิดไข้นั้นๆ ได้อย่าง
      เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้

            1) ยาแก้ไข้แทรกซ้อน ตะครั่นตะครอเนื้อตัว จากอุตุสมุฎฐาน (อากาศเปลี่ยนแปลง)
            ต�ารับที่ 1 ยาจันหฤทัย (คัมภีร์ตักศิลาในต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, 2504)
      ส่วนประกอบตัวยา    จันทน์ทั้งสาม กฤษณา กระล�าพัก ขอนดอก แก่นพรม หัวมหากาฬ ชะเอมเทศ เนระพูสี
                 มวกแดง หวายตะคร้า หนักสิ่งละ 1 บาท (15 กรัม) โกฐสอ โกฐพุงปลา โกฐจุฬาลัมพา
                 โกฐก้านพร้าว โกฐหัวบัว ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง
                 หวายตะมอย พิษนาศน์ หนักสิ่งละ 2 สลึง (7.5 กรัม) อ�าพัน 1 สลึง (3.75 กรัม) ชะมด
                 พิมเสน สิ่งละ 1 เฟื้อง (1.89 กรัม)
      วิธีท�า        บดเป็นผง
      วิธีรับประทาน     ครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายน�้าดอกไม้ 3 เวลาก่อนอาหาร และก่อนนอน หรือเวลามีอาการ

      สรรพคุณ        แก้พิษไข้ พิษกาฬ ที่เป็นต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวกับตับ แก้ไข้เพื่อสันนิบาต ให้จับสะท้านร้อน
                 สะบัดหนาว แก้ไข้ทั้งปวง เป็นยาครอบไข้ ช่วยบ�ารุงร่างกาย ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแทรก
                 เข้าสู่อวัยภายใน และไม่กลับมาเป็นซ�้าอีก


            ต�ารับที่ 2 ยาประสะจันทน์แดง (ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ, 2556)
      ส่วนประกอบตัวยา    รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว เปราะหอม โกศหัวบัว จันทน์เทศ
                 ฝางเสน หนักสิ่งละ 4 ส่วน เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ

                 หนักสิ่งละ 1 ส่วน จันทน์แดง หนัก 32 ส่วน
      วิธีท�า        ชนิดเม็ด บดเป็นผง ท�าเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.25 กรัม
                 ชนิดแคปซูล บดเป็นผง บรรจุผงยาแคปซูลละ 0.25 กรัม
      สรรพคุณ        แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน�้า
      วิธีรับประทาน     ชนิดผง  เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา ละลายน�้าสุกหรือน�้าดอกมะลิ
                      ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน�้าสุกหรือน�้าดอกมะลิ ทุก 3 ชั่วโมง
                 ชนิดเม็ด เด็กอายุ 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด
                      ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2-4 เม็ด
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37