Page 31 - คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง(Palliative Care) แบบบูรณาการ
P. 31

30    คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care)          1. ต�ารับยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษามะเร็ง
          (1) ต�ารับยาจากต�าราการแพทย์แผนไทย
           1) ยารักษามะเร็งท่อน�้าดี (ต�ารายาศิลาจารึกวัดโพธิ์, 2526)
      ส่วนประกอบตัวยา  รากหวายขม รากก้างปลาแดง รากส้มป่อย ชะเอมเทศ รากมะดูก สิ่งละ 15 กรัม

      วิธีท�า        ต้ม 3 เอา 1
      วิธีรับประทาน     ครั้งละ 200 มล. (1 ถ้วยกาแฟมีหู) ก่อนอาหาร 3 เวลา
      สรรพคุณ        แก้มะเร็งที่เกิดจากน�้าดีให้โทษ


           2) ยาเบญจอ�ามฤต (ต�าราโรคนิทาน ค�าฉันท์ 11, 2456)
      ส่วนประกอบตัวยา    ตรีกฎุก จุกโรหิณี รากขี้กาแดง เจตมูลเพลิงแดง ขิงแห้ง โคกกระสุน เปลือกสมุลแว้ง
                 เปลือกเทพทาโร หนักสิ่งละ 15 กรัม. ดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน หนักสิ่งละ 22.50 กรัม
                 เปลือกโมกมัน หนัก 10 กรัม แห้วหมู หนัก 60 กรัม รากมะตูม รากมะดูก โกฐทั้งห้า
                 เทียนทั้งห้า สมอทั้งสาม รากทองพั่นชั่ง ดินประสิว สารส้ม ลูกผักชีทั้งสอง ปราะหอม

                 น�้าประสานทอง หนักสิ่งละ 7.50 กรัม
      วิธีท�า        บดผง
      วิธีรับประทาน     ครั้งละ 1 ช้อนชาละลายน�้ามะนาว น�้ามะกรูด น�้าส้มซ่า น�้าผึ้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น
                 (ให้รับประทานคู่กับยาต�ารับยารักษามะเร็งท่อน�้าดี) ตัวยาที่เป็นธาตุวัตถุให้สตุตัวยาก่อนน�า
                 มาปรุงยาต�ารับ.
      สรรพคุณ        แก้มะเร็ง            3) ยารักษาโรคตับ (พท.พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์)
      ส่วนประกอบตัวยา  หญ้าใต้ใบทั้งห้า หญ้าลิ้นงูทั้งห้า อย่างละ 100 กรัม หรือ จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
      วิธีท�า        ต้มให้เดือดนาน 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต่น�้ายาเดือดเต็มที่เป็นต้นไป) รินเอาน�้าดื่ม
      วิธีรับประทาน     ครั้งละ 200 มล. (1 ถ้วยกาแฟมีหู) ก่อนอาหาร เช้า เย็น


          (2) ต�ารับยาสมุนไพรรักษามะเร็งของอโรคยศาล วัดค�าประมง
            1) ต�ารับยอดยาแก้มะเร็งทุกชนิด (พระปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดค�าประมง เป็นผู้น�าต�ารับยานี้
      จาก “ต�าราเพชรน�้าเอก” มารักษามะเร็งโพรงจมูกที่ตนเองเป็นอยู่จนหายและน�ามาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งในอโรคยศาล
      วัดค�าประมง ร่วมกับสมาธิบ�าบัดและการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า)

      ส่วนประกอบตัวยา  1. หัวร้อยรู      50 กรัม     2. ไม้สักหิน     50 กรัม
                 3. โกฐจุฬา     50 กรัม     4. โกฐเชียง     50 กรัม
                 5. ก�าแพงเจ็ดชั้น   50 กรัม   6. หญ้าหนวดแมว   50 กรัม
                 7. ผีหมอบ       100 กรัม   8. ทองพันชั่ง     200 กรัม
                 9. ข้าวเย็นเหนือ    200 กรัม   10. ข้าวเย็นใต้    200 กรัม
                 11. เหงือกปลาหมอ   200 กรัม
      วิธีท�า        1. น�าตัวยาทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อดินหรือหม้อเคลือบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ให้พอท่วมยา

                 จากนั้นตั้งไฟแรงปานกลางปิดฝาหม้อ ต้มให้เดือดนาน 15 นาที (เริ่มนับตั้งแต่น�้ายาเดือด
                 เต็มที่เป็นต้นไป)
                 2. ยกหม้อยาลง แล้วรินน�้ายาเก็บไว้ในหม้อเคลือบใหญ่มีหูหิ้ว ขนาดเบอร์ 32 (ครั้งที่1)
                 3. จากนั้นเติมน�้าลงไปให้ท่วมตัวยา แล้วต้มให้เดือดนาน 15 นาที แล้วรินน�้ายาเก็บ รวมไว้
                 กับครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2)
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36