Page 27 - คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง(Palliative Care) แบบบูรณาการ
P. 27

26    คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care)          3. ผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีสารพิษในเชื้อรา
      อะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น ถั่วลิสงป่น หากรับประทานประจ�าจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
      และหากได้รับทั้ง 2 อย่างมีโอกาสเป็นมะเร็งตับมากขึ้น
          4. ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ�า มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ใหญ่

      มะเร็งเยื่อบุมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก
          5. ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและรับประทานอาหารที่ใส่ดินประสิวเป็นประจ�า มีความเสี่ยงต่อการเป็น
      มะเร็งท่อน�้าดีในตับ
          6. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติจากพันธุกรรมหรือติดเชื้อไวรัส HIV (เอดส์) มีความเสี่ยง
      ต่อการเป็นมะเร็งต่อมน�้าเหลือง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งของหลอดเลือด
          7. ผู้ที่รับประทานอาหารเค็มจัด อาหารที่มีส่วนผสมของดินประสิวและส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหารเป็นประจ�า
      จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งล�าไส้ใหญ่
          8. ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว เช่น มะเร็งจอตา มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งล�าไส้ใหญ่ชนิด
      ที่เป็นติ่งเนื้อ

          9. ผู้ที่ตากแดดจัดเป็นประจ�าจะได้รับอันตรายจากแสงแดดที่มีปริมาณแสงอัลตราไวโอเลตจ�านวนมาก มีผล
      ท�าให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้


      อาการ
          ส่วนมากผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกจะมาพบแพทย์ด้วยอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย มีกรดและแก็สมาก
      ในกระเพาะอาหารและทางเดินอาหาร เนื่องจากไฟย่อยอาหารพิการ (ปริณามัคคีพิการ/แตก) อาการโรค มักให้มือเท้าเย็น

      ชีพจรเดินไม่สะดวก บางทีให้ตัวเย็นดุจน�้าแต่ภายในร้อน ให้รดน�้าอยู่มิได้ขาด บางทีให้ตัวเย็นและเสโท (เหงื่อ) ตก
      ดุจเมล็ดข้าวโพด ซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์โรคนิทานและธาตุวิภังค์ ในผู้ป่วยแต่ละราย ไม่จ�าเป็นต้องมีอาการดังกล่าว
      ทุกประการ อาจเป็นเพียงอาการร่วมของอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย และอาการดังกล่าวไม่ได้เป็นตลอดระยะเวลา
      อาจเป็นพักๆ ในช่วงอาการก�าเริบ ปริณามัคคี - ไฟย่อยอาหาร ในสมุฎฐานเตโชธาตุพิกัดพัทธปิตตะ (น�้าดี) อาการ
      ที่ระบบน�้าดีก�าเริบ หย่อน พิการ มีกล่าวไว้ในสันนิบาตเกิดเพื่อปิตตะสมุฎฐาน 4 ประการ คือ เกิดเพื่อดีซึม เกิดเพื่อ
      ดีล้น เกิดเพื่อดีพลุ่ง เกิดเพื่อดีรั่ว
          ในคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ อาการของดี 4 ประการนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งอาจเป็นต่อเนื่องเป็น
      ระยะ หรือเป็นๆ หายๆ เป็นช่วงๆ อาการหลักของผู้ป่วยจะมีอาการเครียด ขี้หงุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียวและตกใจง่าย
      มีอาการปวดแน่นชายโครงขวาเป็นบางครั้ง และมีอาการตึงเกร็งที่กล้ามเนื้อช่องท้องหรือปวดท้องน้อยบ่อย และรู้สึก

      ร้อนวูบวาบที่ช่องอก มักจะนอนหลับยาก มักจะง่วงนอนตอนกลางวัน และมีอาการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง จะรู้สึก
      ว่ามีอะไรจุกอยู่ในคอหอย กลืนก็ไม่ลงหรือจะคายก็ไม่ออก ท�าให้เบื่ออาหาร มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อคล้ายอาหาร
      ไม่ย่อย เรอบ่อย ผิวหน้าซีดเหลือง มีอาการท้องร่วง มีไข้ต�่าๆ อาการจะก�าเริบช่วงบ่ายร่วมด้วย นานวันเข้าโรคจะ
      แปรเป็นปัญหาของระบบอุจจาระธาตุ หรือมีอาการควบคู่กับอาการโรคของผู้ป่วยเลยก็ได้
          ในคัมภีร์กษัยกล่าวว่า เกิดเพื่อโลหิตติดอยู่ชายตับเป็นตัวแข็งยาวออกมาจากชายโครงด้านขวา มีสัณฐาน
      ดังลิ้นกระบือ ให้สะท้านร้อนสะท้านหนาว ครั่นตัว ให้ร้อนให้จับเป็นเวลา ไม่มีน�้าตา ปากคอแห้ง กระหายน�้า นัยน์ตาแดง
      เจ็บในตา ขอบตาเขียว แสบอก เสียดแทง นอนไม่หลับ มวนท้อง อาเจียน สะอึก ให้จุกให้แน่น บริโภคอาหารไม่ได้

      นอนไม่หลับเป็นนิจ กายซูบผอมแห้งไป แน่นชายโครงขวา บางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปที่หลังไหล่ จุกแน่นท้อง
      อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เป็นไข้ ตัวเหลือง ปัสสาวะเหลือง ตาเหลือง การขับถ่ายไม่ปกติ ครั้นนานเข้ากษัยแตกออก
      เป็นโลหิต น�้าเหลืองไหลซึมไปในล�าไส้ใหญ่ ไส้น้อย ให้ไส้พองท้องใหญ่ ได้ชื่อว่า “มานกษัย” รักษายาก นานไปกษัย
      แตกออกแก้ไม่ได้ (ให้แก้แต่ยังเป็นกษัยลิ้นกระบือ)


      การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทย
          1. ซักประวัติตามอาการ ตรวจร่างกายจะพบมีอาการบวมของตับ ใช้มือกดที่ชายโครงด้านขวา จะรู้สึกตื้อ
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32